چه غواص باشید چه نباشید، دوره کمکهای اولیه برای هر کسی ضروری است. به عنوان شخصی که کمکهای اولیه را گذرانده است شما می توانید تا رسیدن نیروهای امدادی متخصص به افراد آسیب دیده و بیمار یاری برسانید. دوره کمکهای اولیه پیش نیاز دوره امداد و نجات می باشد.

این دوره مطابق با استانداردهای کمیته بین المللی احیا (ILCOR) و انجمن قلب آمریکا (AHA) می باشد و از دو بخش مراقبتهای اولیه یا Primary Care و مراقبتهای ثانویه یا Secondary Care به صورت تئوری و عملی تشکیل شده است.

بخش مراقبتهای اولیه شامل ۹ مهارت Scene assessment, Barrier use, Primary Assessment, CPR- chest compression,     CPR-Rescue Breath, Automated external defibrillator use(optional), Serious Bleeding Management, Shock Management, Spinal Injury Management, Conscious/Unconscious Choking Adult, Emergency Oxygen Use(optional) می باشد که ۲ تای آنها اختیاری است.

بخش مراقبتهای ثانویه شامل ۴ مهارت Injury Assessment, Illness Assessment, Bandaging, Splitting for Dislocations and fractures می باشد.

در مبحث تئوری برای هر بخش مرور اطلاعات انجام می شود و آزمون گرفته خواهد شد.

در مبحث عملی باید مهارتجو کلیه مهارتها را با اطمینان کافی و به طور صحیح انجام دهد.

مدت دوره: ۱ تا ۲ روز

محدودیت سنی: ندارد

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.