لیست قیمت پکیجهای غواصی

 

پکیج۱- Open Water Diver+ AWARE Fish Identification+Peak Performance Buoyancy

غواصی مقدماتی (Open Water Diver)

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا جنوب

عملی: ۴ روز در جنوب

 

پکیج۲-Open Water Diver+ Underwater Navigation+Peak Performance Buoyancy

غواصی مقدماتی (Open Water Diver) دوره ناوبری در زیر آب

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا جنوب

عملی: ۴ روز در جنوب

 

پکیج۳- Advanced Open Water Diver+Wreck diver+ Deep Diver

غواصی پیشرفته (Advanced Open Water Diver) دوره غواصی در کشتی مغروق

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۶۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۲ روز  در کرج یاجنوب

عملی: ۵ روز در جنوب

 

پکیج۴- Rescue Diver+ Emergency First Response

دوره امداد نجات غواصی (Rescue Diver) کمکهای اولیه

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان+(۸۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۸۰یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا جنوب

عملی: ۲ روز در جنوب

 

پکیج نقره ای:

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ Night Diver or Underwater Navigation DiverPeak Performance Buoyancy Diver

غواصی مقدماتی (Open Water Diver) غواصی پیشرفته (Advanced Open Water Diver) دوره غواصی در شب

دوره ناوبری در زیر آب

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا جنوب

عملی: ۸ روز در جنوب

 

پکیج طلایی (از مبتدی تا غواص ارشد):

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ EFR+Rescue Diver+Night Diver+ Underwater Navigation ِDiver+ Peak Performance Buoyancy Diver+Deep Diver+ Wreck Diver+Master Scuba Diver

غواصی مقدماتی (Open Water Diver) غواصی پیشرفته (Advanced Open Water Diver) کمکهای اولیه دوره امداد نجات غواصی (Rescue Diver)دوره غواصی در شب دوره ناوبری در زیر آب دوره غواصی در کشتی مغروق دوره غواص ارشد master scuba diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۱۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان+(۵۰۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان+(۵۰۵ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۷ روز  در کرج یا جنوب

عملی: ۱۵ روز در جنوب

 

پکیج پلاتینیوم (Zero to Hero) از مبتدی تا دستیارمربی:

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ Rescue Diver+ EFR+Wreck diver+ Deep Diver+ Night Diver+ Divemaster

غواصی مقدماتی (Open Water Diver) غواصی پیشرفته (Advanced Open Water Diver)دوره امداد نجات غواصی (Rescue Diver) کمکهای اولیه دوره غواصی در شب دوره دستیار مربی غواصی

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان+ (۷۱۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۷۱۵ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: دو هفته در کرج یا جنوب

عملی: یکماه در جنوب

 

توضیحات:

  • کلیه دوره ها و تورها توسط مربیان و کمک مربیان حرفه ای پدی هدایت می شوند.
  • برای گروههای ۲ تا ۴ نفر ۱۰%، برای گروههای ۴ تا ۶ نفر ۱۵% و برای گروههای ۶ نفر به بالا ۲۰% تخفیف اضافی در نظر گرفته خواهد شد.